ข่าวออนไลน์​

มหาสารคาม ประกาศ ปิดสถานศึกษาในสังกัด 14 วัน สกัดโควิดระบาด

ด่วน!! นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประกาศ ปิดสถานศึกษาในสังกัด 14 วัน สกัดโควิดระบาด

วันที่ 17 มิ.ย.64 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ลงนามประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การปิดสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10/2564

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิล – 19) เพิ่มมากขึ้นและกระจายไปยังสถานศึกษา จึงเป็นเหตุต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้ป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองมหาสารคามคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสําคัญ ให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองมหาสารคามทุกแห่ง ปฏิบัติดังนี้

1. ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยให้นักเรียนเรียนรู้ ที่บ้านโดยไม่ต้องมาโรงเรียน โดยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสม ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 1 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ลงเวลาปฏิบัติราชการที่สถานศึกษาตามปกติ แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามข้อ 1

3. ให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ในสถานศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยใช้มาตรการดังนี้

D (Distancing) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร

M (Mask) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน

H (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ

T(Testing temperature) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

T(Test for coVD-19) ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปใน พื้นที่เสี่ยง

A (application) สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ภาพข่าวจาก   แจ้งข่าว

Tags
Show More

Related Articles

Close